Select region
Print

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr 4/2018

W związku z realizacją projektu pod nazwą „Utworzenie Centrum B+R w celu opracowywania autorskich technologii i produktów przez pierwszą, międzynarodową Grupę Kapitałową z polskim kapitałem, działającą w sektorze ICT”, numer: POIR.02.01.00-00-0437/16, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z Zapytaniem ofertowym nr 4/2018 na:

na budowę budynku biurowego wraz z uzbrojeniem terenu, budowę łącznika z istniejącym budynkiem, budowę budynku gospodarczego, przebudowę budynku istniejącego, wraz z instalacjami: wodną, klimatyzacyjną, gazową, wentylacyjną, klimatyzacyjną, elektryczną i teletechniczną wraz z uzbrojeniem terenu, w tym: utwardzonymi miejscami postojowymi, wewnętrzną komunikacją obsługującą, przyłączem wodociągowym, przyłączem kanalizacji sanitarnej, przyłączem kanalizacji deszczowej wewnętrznej, rowów, podlicznikowej instalacji gazowej, trasą kablowych linii NN, trasami kanalizacji teletechnicznej – instalacją, lokalizacją słupów oświetleniowych i monitoringu, lokalizacją przebudowywanego słupa istniejącej linii niskiego napięcia, likwidacją urządzeń kolidujących z inwestycją na działkach Nr 362,367,363/1,363/2,365 obr. 218 położonych w Rzeszowie przy ul. Olchowej, budowa przyłącza napowietrzno-kablowego sn15kV dla zasilania projektowanego budynku biurowego wraz z uzbrojeniem terenu, pierwszym wyposażeniem i  uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Oferty można składać w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej na Formularzu Ofertowym wraz z załącznikami na adres: Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów. Oferty można składać osobiście, listownie lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

Za dzień złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Asseco Poland S.A.

Asseco Poland S.A. nie odpowiada za treść i zawartość informacji o zapytaniu ofertowym powielaną na stronach innych portali internetowych.

Wszelkie prawa autorskie do załączonych dokumentów oraz informacji w nich zawartych, w tym do elementów graficznych, niezastrzeżonych przez podmioty trzecie, stanowią wyłączną własność Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14. Wykorzystywanie w jakikolwiek sposób, ujawnianie, rozpowszechnianie w całości lub w części, przekazywanie osobom trzecim, kopiowanie bez uprzedniej pisemnej zgody Asseco Poland S.A. jest zabronione.

Poniżej znajduje się link do Bazy Konkurencyjności, na której znajduje się pełna treść Zapytania ofertowego nr 4/2018 wraz z załącznikami.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1103879


Print